Категории с машини


Най-често отдавани под наем машини
Тагове за машини
Топ машини под наем
 

Добре дошли в сайта за Машини и инструменти под наем.


Предлагаме Ви богат асортимент от машини под наем (къртачи, перфоратори, дрелки, оберфрези, електрожени, електронни маски, пневматични нитачки, машини за циклене, телфери, ъглошлайфи,компресори, бензинови триони, циркуляри, лазерни ролетки, алуминиеви стълби и др.) на ниски цени и с малък депозит. 


Уважаеми клиенти,
Сайта ни за Машини под наем от 7 години помага за развитието на Вашия бизнес, предлагайки Ви голям набор от машини под наем. 
Наемайки машина от нас Вие имате възможност да се убедите в ефективността на дадена машина преди да решите да си я купите.
ЕТО И НЯКОЛКО ПРИЧИНИ ПОРАДИ, КОИТО Е ПО-ИЗГОДНО ДА СЕ НАЕМАТ МАШИНИ?
• Разходът по НАЕМАНЕТО на дадена машина е известен предварително, а това ви улеснява при бюджетирането на дадено количество работа.
• Всички разходи по текушти ремонти на машината са за наша сметка.
• Наемната цена е ниска в сравнение с цената на нова машина.
Множество фирми предпочитат да наемат машини, защото по този начин те спестяват средства.
ПРИ ПО ГОЛЯМ СРОК ЗА НАЕМАНЕ НА МАШИНА ПОД НАЕМ ЦЕНАТА НАМАЛЯВА ДРАСТИЧНО!
НАШИЯ САЙТ ЗА МАШИНИ ПОД НАЕМ СЕ РАЗВИВА И В СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА НАЕМАТЕ МАШИНИ В ГРАДОВЕТЕ:
СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, БУРГАС, СТАРА ЗАГОРА, РУСЕ, А СЪЩО ТАКА ВОДИМ ПРЕГОВОРИ С ПАРТНЬОРИ
В Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана,
Пазарджик,Перник, Плевен, Разград, Силистра, Сливен,Смолян,
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
Примерен Договор за машини под наемI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване 
Машина или инструмент
 за периода от ............ до ...................
II. ЦЕНА
Чл. 2. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ, посочената по-горе машина / машини, срещу наем в размер на 20.00 лв/24ч.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 3. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава наема в срок но не по късно от крайния срок на изтичане на договора.
Чл. 4. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде машината / инструмента в състояние, което отговаря на предназначението, за което е наета.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл. 5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да си служи с машината / инструмента по предназначение.
Чл. 6. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща в срок определения между страните наем и разходите, свързани с ползването на машината / инструмента .
Чл. 7. Ако след изтичане на наемния срок използването на машината / инструмента продължи със знанието и без противопоставяне на НАЕМОДАТЕЛЯ
договорът се счита за продължен за неопределен срок.
Чл. 8. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща за своя сметка разходите по отстраняването на всички повреди, които се дължат на
неправилна експоатация на машината / инструмента . Поправката на всички други повреди, ако не са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, са за сметка
на НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплати на НАЕМОДАТЕЛЯ обезщетение за вредите, причинени по време на ползването на
машината / инструмента в размер определен от НАЕМОДАТЕЛЯ, освен ако се докаже, че те се дължат на причина за която той не отговаря.
Чл. 10. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за повредите и посегателствата извършени върху
наетата машина / инструмент.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 11. При подписване на настоящия договор Наемателят прегледа Оборудването и като установи състоянието му, го прие, заедно с
всички Наръчници за експлоатация и безопасност
Чл. 12. Наемателят декларира, че е запознат с и ще спазва всички изисквания за надлежно ползване на Оборудването, както и че няма
да допуска Оборудването да бъде използвано от лице, което не е подробно запознато с тези изисквания 
Чл. 13. Наемателят няма каквито и да било претенции, относно изправността на наетото Оборудване. 
Чл. 14. Най-късно при предаване на Оборудването Наемателят предоставя на Наемодателя депозит в размер на ....... лв и запис на
заповед при предявяване и без протест за .......лв
Чл. 15. Депозитът и записът на заповед се връщат на Наемателя след връщане на предоставеното Оборудване почистено и в пълна
техническа изправност. 
Чл. 16. Действието на настоящият договор може да бъде прекратено от всяка от страните по него с ЕДНОДНЕВНО писмено
предизвестие по подходящ начин, който да гарантира и доказва уведомяването на другата страна.
Чл. 17. При неизпълнение на чл. 3 от настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 150 % от наема за всеки
просрочен ден.
Чл. 18. Страните по настоящият договор ще решават споровете, възникнали относно неговото изпълнение, по взаимно споразумение,
а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.
За неуредени проблеми по настоящият договор важат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Всички права запазени © 2009 - 2024 www.mashini-podnaem.com
Изработка и Дизайн | Реклама-Варна